Bujska Pivovara logo

BEER
SHOP

MENU

IZLAZ

San Servolo truck

REGISTRACIJA

Imate račun?

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

1.Uvod

BUJSKA PIVOVARA d.o.o. sa sjedištem u Bujama, Brolo 24, OIB: 71190512104 (nadalje u tekstu: BUJSKA PIVOVARA), u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

Svrha ove politike je osigurati da BUJSKA PIVOVARA u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka

Svi zaposlenici BUJSKA PIVOVARA su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži BUJSKA PIVOVARA u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt

Ova politika ja izrađena s ciljem da se spriječi nastanak potencijalne štete BUJSKA PIVOVARA i njegovim zaposlenicima te ispitanicima i da osigura kako je obrada osobnih podataka od strane BUJSKA PIVOVARA u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim propisima

2. Definicija i primjena:

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima

BUJSKA PIVOVARA osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga BUJSKA PIVOVARA ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s BUJSKA PIVOVARAom (ispitanici). S tim osobnim informacijama BUJSKA PIVOVARA postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, ili na drugom materijalu

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika BUJSKA PIVOVARA, ispitanik pristaje da BUJSKA PIVOVARA obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena

BUJSKA PIVOVARA osobne podatke ispitanika prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima, Direktivom 95/46/EC i Općom uredbom i zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.)

Prikupljene podatke BUJSKA PIVOVARA čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. BUJSKA PIVOVARA prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza BUJSKA PIVOVARA, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima

Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje BUJSKA PIVOVARA, ima sljedeća prava:

Prava ispitanika:

Objašnjenje

Pravo na informiranost

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Pravo pristupa

Ispitanik ima pravo od BUJSKA PIVOVARA dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o: - svrsi obrade, - kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju; - primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni; - ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje; - da od BUJSKA PIVOVARA zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; - pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; - ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; - postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od BUJSKA PIVOVARA ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave

Pravo na brisanje / pravo na zaborav

Ispitanik ima pravo da BUJSKA PIVOVARA bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe BUJSKA PIVOVARA, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe BUJSKA PIVOVARA ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti BUJSKA PIVOVARA, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti BUJSKA PIVOVARA odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa BUJSKA PIVOVARA ili treće strane. BUJSKA PIVOVARA više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako BUJSKA PIVOVARA dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio BUJSKA PIVOVARA u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane BUJSKA PIVOVARA, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem

Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od BUJSKA PIVOVARA drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i BUJSKA PIVOVARA, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe BUJSKA PIVOVARA ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika

Pravo na povlačenje privole

Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole

Pravo na ograničavanje obrade

Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da BUJSKA PIVOVARA tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako BUJSKA PIVOVARA više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi BUJSKA PIVOVARA za obradu njegove razloge iz prigovora

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka BUJSKA PIVOVARA d.o.o., elektroničkom poštom korištenjem svoje e-mail adrese koju su dali BUJSKA PIVOVARA d.o.o. ili zemaljskom poštom na adresu: Brolo 24, 52460 Buje, ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama BUJSKA PIVOVARA d.o.o., uz prethodnu najavu na broj telefona +385 91 4772410, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka:

BUJSKA PIVOVARA je imenovao osobu službenika za zaštitu osobnih podataka:

Luka Perhat
Telefon: +385 91 4772410
e-mail adresa: bujska.pivovara@gmail.com

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

4. Načela zaštite osobnih podataka:

BUJSKA PIVOVARA smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu BUJSKA PIVOVARA u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

5. Aktivnosti BUJSKA PIVOVARA u vezi obrade podataka:

BUJSKA PIVOVARA poduzima sljedeće:

BUJSKA PIVOVARA na svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica BUJSKA PIVOVARA sa društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama BUJSKA PIVOVARA ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici BUJSKA PIVOVARA. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije BUJSKA PIVOVARA (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, BUJSKA PIVOVARA bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je BUJSKA PIVOVARA poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti odnosno ako je BUJSKA PIVOVARA poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju će BUJSKA PIVOVARA primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način

6. Pregled i provjera:

BUJSKA PIVOVARA ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

Privola - link za preuzimanje Politika - link za preuzimanje